יחסי עובד מעביד

מעסיקים חייבים לידע בכתב את כל עובדיהם לגבי תנאי עבודתם וזאת בהתאם לחוק (בהתאם לחוק הודעה – לעובד תנאי עבודה).

דיני עבודה - יחסי עובד מעביד

המעביד מחויב להעביר לעובד (בין אם מדובר בעובד זמני או בעובד קבע) לא יאוחר מ 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו הודעה בכתב שבה יפרטו כל תנאי העבודה. פירוט תנאי העבודה כוללים בין השאר את הזכות של המעביד, הזהות של העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאורי עיקרי התפקיד, ציון שמו והתואר של הממונה הישיר על העובד, כל התשלומים שצריך לשלם לעובד – כשכר, מועדי התשלום של השכר, אורך יום עבודה, או שבוע עבודה, יום המנוחה השבועי, סוגי התשלומים של המעביד לשלם לעובד עבור תנאים סוציאליים.

במקרה שמעסיק עושה שינוי בהסכם, הוא מחויב להעביר זאת לעובד תוך 30 יום מהיום שנודע על השינוי. מעביד שמפר את החובה שלו בהתאם לחוק עלול להיות מואשם בעבירה פלילית הוא יכול גם להיות מחויב בתשלום פיצויים.